Saiko-Pod / Phutures and Options [SPITCD013] (01:13:37)
01 Saiko-Pod -. Two Dots (8:03)
02 Saiko-Pod -. Silent Running (7:48)
03 Saiko-Pod -. Phutures (8:06)
04 Saiko-Pod -. Options (5:50)
05 Saiko-Pod -. Wednesday (6:21)
06 Saiko-Pod -. Groove Moderator (7:42)
07 Saiko-Pod -. Magnetic Force (7:54)
08 Saiko-Pod -. Apollo (6:58)
09 Saiko-Pod -. Going Down in Chinatown (4:57)
10 Saiko-Pod -. Tron (9:50)